Добредојдовте на WordPress на Македонски!

Добредојдовте на официјалната WordPress страница на Македонски. Од овде ќе можете официјално да ја преземете македонската верзија на WordPress и редовно ќе можете да вршите надградба на локализираната верзија. Поздрав.